I. Postanowienia wstępne i definicje

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez właściciela Serwisu naszarehabilitacja.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie naszarehabilitacja.pl.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  Operator - właściciel Serwisu naszarehabilitacja.pl: 
  Enet Broda i Wspólnicy sp.j.
  ul. Polna 101, 87-100 Toruń
  NIP 8792683874
  REGON 364151501
  Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą naszarehabilitacja.pl, prowadzony przez Operatora, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej www.naszarehabilitacja.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora oraz partnerów Operatora;
  Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie na temat świadczonych przez Użytkownika bądź instytucji przez niego reprezentowanej usług zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
  Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
  Konsument - to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Internauta - to każdy użytkownik Internetu przeglądający Serwis;
  Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu, adresu e-mail i hasła, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może sporządzać, publikować oraz zarządzać swoimi Ogłoszeniami w ramach Serwisu;
  Abonament - opłata pobierana za emisję ogłoszenia za każdy okres rozliczeniowy;
  Baner - graficzna forma reklamy statycznej, kierująca na Ogłoszenie w serwisie bądź zewnętrzną stronę www, umieszczana w wyznaczonych miejscach serwisu do tego przeznaczonych i opłacana za każdy okres rozliczeniowy w wysokości zależnej od wielkości i umiejscowienia baneru;
  Regulamin - niniejszy regulamin;

II. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.
 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 3. Wysokość Abonamentu oraz okresy rozliczeniowe emisji Ogłoszenia zawierane są w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 5. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia u partnerów Operatora oraz innych mediach i serwisach administrowanych przez Operatora. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 6. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie Polityką Prywatności Serwisu.

III. Ogłoszenia

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz utworzenia Konta.
 2. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń w celu ich modyfikacji.
 3. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu  i Polityki Prywatności Serwisu.
 4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu tj. podaniu loginu oraz hasła.
 5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane przez Operatora zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
 6. Użytkownik może usunąć Konto poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Cennik ogłoszeń

 1. Serwis oferuje utrzymywanie Ogłoszeń w abonamencie rocznym.
 2. Ogłoszenie zawiera:
  - opis w formie tekstowej
  - galerię zdjęć - maksymalnie 20 szt
  - zaznaczoną lokalizację na mapie
  - formularz kontaktowy.
 3. Cena rocznego Abonamentu wynosi 200 zł brutto (w tym VAT 23%)

V. Aktywacja ogłoszeń

 1. Serwis oferuje 2 formy opłacenia Abonamentu:
  - płatność szybką realizowaną przez PayU,
  - płatność przelewem na konto Operatora
 2. Przy korzystaniu z płatności szybkiej PayU Ogłoszenie jest aktywowane natychmiastowo (automatycznie, bez ingerencji obsługi) po otrzymaniu akceptacji z PayU
 3. Przy korzystaniu z płatności przelewem należy skontaktować się z Operatorem - zostanie wygenerowany dokument proforma z nr konta. Ogłoszenie aktywowane jest przez pracowników Operatora w czasie do 2 dni roboczych od weryfikacji i zaksięgowania wpłaty.

VI. Polityka zwrotu

 1. Umowa o świadczenie usług elektronicznych w postaci wyświetlania Ogłoszenia zostaje zawarta z chwilą opłacenia Abonamentu i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, na jaki został wykupiony Abonament. Wygaśnięcie usługi powoduje jednocześnie dezaktywację Ogłoszenia.
 3. Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi (aktywacji Ogłoszenia).
 4. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą mailową na adres Operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie naszarehabilitacja.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta, a także do podjęcia stosownych działań, jeżeli w jakikolwiek sposób naruszone zostaną postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
 3. Za działania naruszające Regulamin uznawane są m.in.:
  • manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu,
  • publikowanie Ogłoszeń w niewłaściwej kategorii,
  • działania zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu,
  • działania mogące w inny sposób zaszkodzić Operatorowi lub jego partnerom.
 4. Za Ogłoszenia naruszające Regulamin uznawane są Ogłoszenia zawierające niedozwolone treści, a w szczególności:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • dane osobowe, adresy e-mail, numery telefonów, nazwy lub numery komunikatorów internetowych osób trzecich.
 5. Operator nie odpowiada za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych.
 6. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym, mogą być usunięte.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  - Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  - rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
  - treść reklamacji z dokładnym opisem sytuacji jej występowania
 2.  Reklamacja winna zostać przesłana na adres Operatora, wskazany w regulaminie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie. W razie prowadzenia korespondencji elektronicznej, odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie naszarehabilitacja.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.